Partnerzy

Możliwości wykorzystania krzemu do dokarmiania dolistnego buraka cukrowego

Możliwości wykorzystania krzemu do dokarmiania dolistnego buraka cukrowego
dr inż. Arkadiusz Artyszak

Jest to pierwsza na świecie monografia dotycząca efektów stosowania dolistnego krzemu (Si) w uprawie buraka cukrowego. Wyniki kilkudziesięciu lat badań przeprowadzonych na całym świecie dowiodły, że krzem ma korzystny wpływ na ograniczanie stresów abiotycznych i abiotycznych u wielu gatunków roślin, a tym samym na wielkość plonu. Niestety, wiedza na temat możliwości wykorzystania tego pierwiastka w rolnictwie w Europie jest niewielka.Autor w przystępny sposób dokonał obszernego przeglądu najnowszej literatury na temat nawożenia krzemem w uprawach roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, a nawet ozdobnych w ostatnich latach. Przegląd literatury liczy prawie 200 pozycji. Wartość pracy podnoszą liczne rysunki i ilustracje.Autor przedstawił wyniki doświadczania przeprowadzonego w latach 2015-2016 we własnym gospodarstwie rolnym w Sahryniu na Zamojszczyźnie, w którym badał wpływ stosowania dolistnego produktów zawierających krzem (Actisil, Herbagreen Z20 i Optysil) na wybrane parametry fizjologiczne (LAI, absorpcję PAR i NDVI), cechy morfologiczne roślin podczas zbioru oraz plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego.Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: naukowców, studentów, nauczycieli szkół średnich i uczniów szkół rolniczych, firm z otoczenia rolnictwa, doradców agrotechnicznych i służb surowcowych cukrowni, a przede wszystkim rolników poszukujących nowych sposobów podnoszenia plonowania.

Rok wydania: 2017
Oprawa: miękka
Stron: 128

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Cel badań
3. Hipotezy badawcze
4. Przegląd literatury
4.1. Krzem w glebie
4.2. Rola krzemu w ograniczaniu stresów u roślin
4.3. Wpływ nawożenia krzemem na skład chemiczny roślin
4.4. Wpływ nawożenia krzemem na wielkość i jakość plonu
4.5. Nawozy zawierające krzem
5. Zakres i metodyka badań
5.1. Warunki glebowe i klimatyczne
5.2. Metodyka
6. Wyniki badań i dyskusja
6.1. Wpływ dokarmiania dolistnego krzemem na parametry fizjologiczne
6.2. Wpływ dokarmiania dolistnego krzemem na plonowanie buraka cukrowego
6.3. Wpływ dokarmiania dolistnego krzemem na cechy roślin podczas zbioru
6.4. Wpływ dokarmiania dolistnego krzemem na jakość technologiczną korzeni
6.5. Zależność cech plonu od ocenianych parametrów fizjologicznych
7. Podsumowanie wyników, weryfikacja hipotez badawczych i wnioski
8. Literatura

Cena:
42,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka