Partnerzy

Czasopismo Wieś Jutra

CZASOPISMO „WIEŚ JUTRA”

Wydawanie miesięcznika problemowego z serii Nauka - Doradztwo - Praktyka pt. „Wieś Jutra” uruchomiono z inicjatywy profesorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W czasopiśmie tym szczególnie zwracamy uwagę na promowanie najnowszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z integracją z Unią Europejską. Obecnie jako dwumiesięcznik pismo adresowane jest przede wszystkim do czołowych producentów rolnych, służb doradczych, działaczy izb rolniczych i samorządów wiejskich, a także jest bardzo pomocny nauczycielom przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych różnego typu.

RADA PROGRAMOWA:

Prof. dr hab. Franciszek Brzóska (IZ),

Prof. dr hab. Henryk J. Czembor (IHAR),

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki (SGGW),

Prof. dr hab. Marek Kłodziński (IRWiR),

Prof. dr hab. Seweryn Kukuła (IUNG),

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (SGGW),

Prof. dr hab. Stefan Pruszyński (IOR),

Prof. dr hab. Zygmunt Reklewski (IGiHZ),

Prof. dr hab. Alojzy Skrobacki (SGGW),

Prof. dr hab. Jacek Szczawiński (SGGW),

Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki (IBMER).

KOMITET REDAKCYJNY:

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki (SGGW),

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (SGGW),

Prof. dr hab. Alojzy Skrobacki (SGGW),

Prof. dr hab. Jacek Szczawiński (SGGW).

REDAKCJA: mgr inż. Ada Krzeczkowska

Warunki prenumeraty miesięcznika przez „RUCH” S.A.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane na okresy kwartalne, półroczne i roczne. Cena prenumeraty kwartalnej w 2003 r. wynosi 30,00 zł, półrocznej 60,00 zł, rocznej 120,00 zł. Wpłaty na prenumeratę przyjmują jednostki kolportażowe "RUCH" S. A. właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela „RUCH” S. A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, 00-958 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, skr. poczt. 12, tel. 22 532 89 00.

Prenumerata pocztowa

Prenumerata pocztowa prowadzona jest na terenie całego kraju. Przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych na terenie całego kraju i przez listonoszy. Terminy przyjmowania przedpłat: urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada - odnośnie prenumeraty realizowanej do 1 stycznia 2003 roku; do końca lutego - odnośnie prenumeraty od 1 kwietnia 2003 roku, do 31 maja odnośnie prenumeraty od 1 lipca 2003 roku, do 31 sierpnia - odnośnie prenumeraty od 1 października. Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej. Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kalendarzowe bieżącego roku: kwartał, półrocze, rok. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby, bez pobierania dodatkowych opłat.

Cena rocznej prenumeraty 120,00 zł

Czasopismo można zaprenumerować: Bezpośrednio w redakcji lub zamówić telefonicznie, faksem (22 643 82 60) lub e-mailem (wiesjutra@poczta.onet.pl).

Najnowsza książka