Partnerzy

Produkcja ziemniaków

Produkcja ziemniaków
pod redakcją dr Jacka Chotkowskiego

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie poszczególnych problemów produkcji ziemniaków. Wynikają one z prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych. W warunkach nowoczesnej gospodarki elementem wyjściowym w procesie planowania i organizowania produkcji jest wybór rynków zbytu i nawiązanie kontaktu z odbiorcami. Następnym krokiem jest dobór właściwych odmian do założonych kierunków użytkowania ziemniaków i wymagań docelowych rynków. Zagadnienia te zostały omówione w dwóch pierwszych rozdziałach. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zalecenia technologiczne: uprawy na najwcześniejszy zbiór, uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, metod ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, uprawy metodami ekologicznymi, prawidłowego przechowywania. Praca przeznaczona jest dla producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, pracowników służb doradczych, pracowników firm obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

Rok wydania: 2006
Oprawa: miękka
Stron: 154

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. TENDENCJE ZMIAN NA RYNKU ZIEMNIAKÓW W POLSCE

Tendencje w podaży ziemniaków

Zmiany w popycie i obrotach rynkowych

Uwarunkowania rozwoju eksportu ziemniaków

Tendencje zmian cen rynkowych

Kierunki rozwoju rynku

Kierunki działań marketingowych

Rozdział 2. DOBÓR JADALNYCH I SKROBIOWYCH ODMIAN ZIEMNIAKA DO UPRAWY

Tendencje na rynku odmian i sadzeniaków w Polsce

Zróżnicowanie dostępności sadzeniaków poszczególnych odmian na rynku

Kryteria doboru odmian jadalnych

Kryteria doboru odmian skrobiowych

Charakterystyka odmian jadalnych zarejestrowanych w Polsce w 2006 roku

Charakterystyka odmian skrobiowych zarejestrowanych w Polsce w 2006 roku

Rozdział 3. PRODUKCJA ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH

Wymagania w stosunku do warunków środowiska

Rola czynników agrotechnicznych

Prowadzenie plantacji w technologii standardowej

Uprawa z zastosowaniem okrywy

Uprawa w obiektach ogrodniczych

Zbiór i przygotowanie do sprzedaży

Rozdział 4. TECHNOLOGIA UPRAWY ZIEMNIAKÓW JADALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Przedplon i uprawa roli pod ziemniaki

Nawożenie naturalne, organiczne i mineralne

Sadzenie i pielęgnacja ziemniaka

Przygotowanie do zbioru i zbiór ziemniaków

Rozdział 5. OCHRONA PLANTACJI PRZED PATOGENAMI WYWOŁUJĄCYMI CHOROBY ZIEMNIAKA

Podstawowe definicje

Patogeny występujące na plantacjach ziemniaka i choroby przez nie wywoływane

Ochrona plantacji ziemniaka

Rozdział 6. OCHRONA PLANTACJI PRZED SZKODNIKAMI

Mechanizm działania insektycydów

Preferencje odmianowe stonki ziemniaczanej

Rozdział 7. EKOLOGICZNA UPRAWA ZIEMNIAKA

Zasady produkcji ekologicznej

Ekologiczna produkcja ziemniaka

Rozdział 8. PRODUKCJA NASIENNA

Nawożenie mineralne

Selekcja negatywna

Ochrona chemiczna - zwalczanie mszyc

Ochrona chemiczna - stosowanie oleju mineralnego

Wczesne niszczenie naci

Rozdział 9. PRZECHOWALNICTWO ZIEMNIAKÓW

Procesy życiowe zachodzące w bulwach decydujące o stratach

Choroby przechowalnicze

Wymagane warunki podczas przechowywania

Przechowywanie ziemniaków w kopcach

Przechowywanie ziemniaków w kopcach technicznych

Przechowywanie ziemniaków w piwnicach

Ogólna charakterystyka przechowalni

Rodzaje systemów wentylacyjnych

Budowa systemu wentylacji o składowaniu luzem

Budowa systemu wentylacji w przechowalniach o składowaniu w paletach skrzyniowych

Eksploatacja systemów wentylacyjnych w przechowalniach

Mechanizacja przechowalni

Najnowsza książka