Partnerzy

Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu

Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu
dr Elżbieta Szymańska

Agrobiznes stanowi jeden z najważniejszych podsystemów gospodarki narodowej, który obejmuje produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności oraz produktów pochodnych. Integruje on wiele niezależnych od siebie, ekonomicznie wyodrębnionych podmiotów, wśród których dominują gospodarstwa rolnicze. W analizie gospodarczej, inaczej techniczno-ekonomicznej, uwzględniono trzy grupy zagadnień składających się na aktywność gospodarczą firmy: potencjał wytwórczy, produkcję i efektywność. Z tego zakresu przedstawiono wiele wskaźników służących ocenie przedsiębiorstw, zwłaszcza rolniczych. W ramach analizy finansowej opisano analizę wstępną i wskaźnikową dotyczącą sprawozdań finansowych: bilansu majątkowego, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, które są obowiązkowo sporządzane w jednostkach gospodarczych mających osobowość prawną. Wśród zagadnień dotyczących analizy strategicznej omówiono podstawowe metody analizy, które są pomocne przy budowaniu strategii działania dla przedsiębiorstwa. W tym zakresie uwzględniono analizę makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz analizę zasobów strategicznych, czyli potencjału przedsiębiorstwa.Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych, nieekonomicznych, słuchaczy różnych kursów specjalistycznych oraz praktyków gospodarczych. Autorka ma nadzieję, że książka ta będzie pomocna nauczycielom przedmiotów ekonomicznych w ich pracy dydaktycznej. Treści zawarte w opracowaniu wzbogacą również wiedzę praktyków gospodarczych zajmujących się analizowaniem przedsiębiorstw.

Rok wydania: 2007
Oprawa: miękka
Stron: 152

SPIS TREŚCI

1. ISTOTA ANALIZY I JEJ ROLA W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI

1.1. Źródła informacji, narzędzia i metody analizy

1.2. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie

1.3. Techniki i etapy prac analitycznych

1.4. Rodzaje stosowanych porównań i problem porównywalności danych

1.5. Formy prezentacji wyników analiz

2. ANALIZA ZASOBÓW I PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

2.1. Ziemia jako czynnik produkcji

2.2. Nakłady pracy i zasoby siły roboczej

2.3. Wyposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe

2.4. Środki obrotowe w przedsiębiorstwie

2.5. Ocena efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa

2.6. Analiza organizacji produkcji w przedsiębiorstwach rolniczych

2.7. Produkcja nierolnicza w przedsiębiorstwach agrobiznesu

Zadania

3. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

3.1. Wstępna analiza bilansu majątkowego

3.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat

3.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych

3.4. Analiza wskaźnikowa

3.5. Analiza progu rentowności

3.6. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa

4. WYBRANE METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ

4.1. Analiza makrootoczenia

4.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego

4.3. Analiza zasobów przedsiębiorstwa

4.4. Inne metody analizy strategicznej

Cena:
35,00 PLN
+ koszty przesyłki

Najnowsza książka