Partnerzy

2017; miękka; 128

Jest to pierwsza na świecie monografia dotycząca efektów stosowania dolistnego krzemu (Si) w uprawie buraka cukrowego. Wyniki kilkudziesięciu lat badań przeprowadzonych na całym świecie dowiodły, że krzem ma korzystny wpływ na ograniczanie stresów abiotycznych i abiotycznych u wielu gatunków roślin, a tym samym na wielkość plonu. Niestety, wiedza na temat możliwości wykorzystania tego pierwiastka w rolnictwie w Europie jest niewielka.Autor w przystępny sposób dokonał obszernego przeglądu najnowszej literatury na temat nawożenia krzemem w uprawach roślin rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, a nawet ozdobnych w ostatnich latach. Przegląd literatury liczy prawie 200 pozycji. Wartość pracy podnoszą liczne rysunki i ilustracje.Autor przedstawił wyniki doświadczania przeprowadzonego w latach 2015-2016 we własnym gospodarstwie rolnym w Sahryniu na Zamojszczyźnie, w którym badał wpływ stosowania dolistnego produktów zawierających krzem (Actisil, Herbagreen Z20 i Optysil) na wybrane parametry fizjologiczne (LAI, absorpcję PAR i NDVI), cechy morfologiczne roślin podczas zbioru oraz plonowanie i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego.Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: naukowców, studentów, nauczycieli szkół średnich i uczniów szkół rolniczych, firm z otoczenia rolnictwa, doradców agrotechnicznych i służb surowcowych cukrowni, a przede wszystkim rolników poszukujących nowych sposobów podnoszenia plonowania.

2016; miękka; 180
2014; twarda; 135

W procesie ewolucyjnym przewód pokarmowy koni został przy­stosowany do trawienia różnorodnych pasz roślinnych zawierających duże ilości włókna. Pokarm był pobierany często i w małych ilościach. Przewód pokarmowy koni nie jest przystosowany do trawienia dużej ilości pasz treściwych oraz małej częstotliwości odpasów. Podawane koniom pasze oraz sposoby karmienia, poza pokryciem potrzeb po­karmowych, muszą być dostosowane do budowy i fizjologii przewodu pokarmowego ukształtowanych w wyniku ewolucji tego gatunku.Podstawowym składnikiem prawidłowego i ekonomicznego żywienia koni, bez względu na rodzaj użytkowania, powinny być pasze objętościowe. Konieczne przy wzroście młodych koni i użyt­kowaniu dodatki ziarna, białka, składników mineralnych i witamin oraz innych suplementów powinny być stosowane tylko w celu uzu­pełnienia niezbędnych składników odżywczych. Nadmiar składników pokarmowych, do których trawienia przewód pokarmowy koni nie jest przystosowany, może powodować niebezpieczeństwo zaburzeń w trawieniu i w konsekwencji spowodować zmniejszenie wydajności w pracy, schorzenia oraz upadki.Żywienie jest jednym z czynników środowiskowych decydującym o kosztach utrzymania, wydajności koni w pracy oraz ich zdrowiu. Należy podkreślić, że bardzo dobrym żywieniem nie da się zrobić mistrza olimpijskiego z konia o miernych założeniach genetycznych. Natomiast u bardzo dobrych koni drastyczne błędy w żywieniu na pewno pogorszą ich wyniki i stan zdrowia. Udział żywienia w struk­turze kosztów wychowu i utrzymania koni waha się od 10 do ponad 40%. W prawidłowym zarządzaniu żywieniem koni powinny być uwzględnione następujące czynniki:•    budowa i fizjologia przewodu pokarmowego,•    możliwości pobrania różnych pasz,•    stosunek pasz objętościowych do treściwych zapewniający do­stateczny udział włókna,•    zbilansowanie dawek (energia, białko, związki mineralne i wi­taminy),•    wpływ żywienia na wzrastanie i rozwój źrebiąt oraz wydajność koni w pracy,•    koszty produkcji (zakupu) oraz jakość stosowanych pasz,•    optymalizacja kosztów żywienia,•    schorzenia wywoływane nieprawidłowym żywieniem.

2014; twarda; 283

Od ukazania się pierwszego wydania podręcznika pt.: Podstawy anatomii zwierząt minęło 5 lat. O jego przydatności dydaktycznej i popularności świadczy pośrednio fakt, że dość szybko przestał być dostępny na rynku wydawniczym.Wobec pozytywnej oceny wydania poprzedniego zachowano w nim dotychczasowy, bardzo przejrzysty układ treści i zawartość poszczególnych rozdziałów oraz dokumentację ilustracyjną. Uzupełniono je jedynie o drobne poprawki, dotyczące przede wszystkim nazewnictwa. Dodano także nowy rozdział, w którym zamieszczono pytania kontrolne. Powinny one ułatwić powtarzanie materiału i dokonywanie samooceny stopnia jego opanowania.Podręcznik ten zawiera zasadnicze informacje dotyczące przede wszystkim anatomii makroskopowej kilku najbardziej popularnych gatunków zwierząt domowych. Do anatomii mikroskopowej i rozwojowej sięgano bardzo oględnie i tylko w zakresie, jaki był konieczny do właściwego zrozumienia poszczególnych struktur wchodzących w skład organizmów zwierzęcych. O takim potraktowaniu sprawy zadecydowało przeznaczenie tego opracowania dla kierunków studiów biologicznych, gdzie anatomia jest wykładana tylko w podstawowym zakresie, jako przedmiot samodzielny bądź w powiązaniu z innymi dyscyplinami (biologia, biotechnologia, rolnictwo, zootechnika).

2013; twarda; 156

Publikacja stanowi studium metodyczno-statystyczne. W części wprowadzającej omówiono główne nurty interdyscyplinarnego dyskursu teoretycznego dotyczącego kwestii definiowania i delimitacji obszarów oraz przedstawiono uzasadnienie wagi opracowania i implementacji poprawnej, odpowiadającej realiom społeczno-ekonomicznym klasyfikacji obszarów. Część metodyczna przedstawia ewolucję i aktualne wersje klasyfikacji obszarów wykorzystywanych przez organizacje międzynarodowe, instytucje rządowe krajów pozaeuropejskich, instytucje i kraje członkowskie Unii Europejskiej. Przykłady pozaeuropejskich rozwiązań metodycznych obejmują dorobek czterech krajów o znaczącym doświadczeniu w tej dziedzinie oraz dwóch krajów o specyficznych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych znajdujących swoje odzwierciedlenie w kryteriach definicyjnych. Analizę klasyfikacji obszarów stosowanych w Unii Europejskiej uzupełnia omówienie administracyjno-statystycznych narzędzi kategoryzacji obszarów, tj. klasyfikacji NUTS, LAU, NTS i TL . W części statystycznej omówiono konsekwencje zastosowania wybranych definicji i kryteriów delimitacji dla klasyfikacji obszarów w Polsce. Podsumowanie opracowania stanowi propozycja nowej koncepcji definicyjno-delimitacyjnej dla Polski.

2008; miękka; 100

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie poszczególnych problemów produkcji ziemniaków. Wynikają one z prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych. W warunkach nowoczesnej gospodarki elementem wyjściowym w procesie planowania i organizowania produkcji jest wybór rynków zbytu i nawiązanie kontaktu z odbiorcami. Znajomość uwarunkowań i tendencji cenowych pomaga w uzyskaniu korzystnych efektów ekonomicznych. Zagadnienia te zostały omówione w dwóch pierwszych rozdziałach. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zalecenia technologiczne: uprawy na najwcześniejszy zbiór, nowoczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, metod ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, a także uprawy metodami ekologicznymi.Publikacja adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, pracowników służb doradczych, pracowników firm obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

2005; twarda; 272

Monografia ta ma pomóc w humanitarnym podejściu leczącego do właściwego postępowania terapeutycznego ze zwierzętami o nienormalnym zachowaniu się.Do lecznictwa zwierząt można wprowadzić termin wskazujący na leczenie psychiki, co by oznaczało zarazem, że zwierzęta towarzyszące są nią obdarzone przez naturę. Dowodem empirycznym na tak postawiony paradygmat jest skuteczność leków psychotropowych, a więc zmieniających stany psychiczne u leczonych nimi zwierząt. Zatem, idąc dalej tym tropem myślenia o zwierzęciu, godzi się podkreślić, że ma ono zdolność odczuwania, adekwatnego do zaistniałej sytuacji życiowej. Cały czas należy mieć na względzie zakres i głębokość oraz złożoność zdolności odczuwania różniące Homo sapiens od zwierzęcia towarzyszącego. W związku z tym zdecydowano o wyodrębnieniu postępowania farmakoterapeutycznego w zaburzeniach zachowania się zwierząt towarzyszących. Dla odróżnienie od psychofarmakologii człowieka przyjęto nazywać je farmakologią behawioralną. Do stosowania leków wpływających na zachowanie konieczne jest zrozumienie podstawowych problemów neurobiologicznych zwierzęcia dotkniętego takim zaburzeniem.

2008; twarda; 128

Jest to pierwsze wydanie unikalnej i bogato ilustrowanej, od dawna zapowiadanej publikacji. W książce uwzględniono gatunki roślin, których materiał siewny podlega obowiązkowi kontroli (np. owies) oraz gatunki, których materiał siewny znajduje się w obrocie w Polsce, albo są na liście gatunków podlegających kontroli w UE. Zamieszczono opisy i zdjęcia wybranych nasion gatunków zapomnianych, mających obecnie szansę powrotu ze względu na działania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej. W rozdziale dotyczącym nasion roślin uprawnych wydzielono podrozdział nasiona powlekane. W rozdziale dotyczącym nasion chwastów wydzielono podrozdział nasiona zastrzeżone w materiale siewnym, gdzie zamieszczono wszystkie gatunki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zastrzeżone w kwalifikowanym materiale siewnym. Umieszczono opisy i zdjęcia nasion kilkudziesięciu chwastów występujących w uprawach polowych.Gatunki zostały uporządkowane alfabetycznie według łacińskich nazw rodzin. Podano obowiązujące nazewnictwo rodzin oraz nazwy poprzednie. Zamieszczono także obecnie stosowane polskie nazwy rodzin oraz dawne nazewnictwo, gdyż wiele osób nadal używa starych nazw. Gatunki w danej rodzinie uszeregowano alfabetycznie według łacińskich nazw. W nawiasach podano odpowiedniki nazw, polskich i łacińskich. Obok zdjęcia, na którym przedstawiono jednostki nasienne w powiększeniu, zamieszczono, wraz z podziałką milimetrową w polu o wymiarach 20 x 20 mm lub większym, szkic odpowiadający naturalnej wielkości nasion lub owoców.

2012; twarda; 72

        Książka jest pierwszym wydaniem, obszernie omawiającym najważniejsze choroby roślin zielnych, krzewów oraz drzew parków i ogrodów. Powstała na podstawie wieloletniej pracy naukowej i dydaktycznej. Zawiera opisy około stu chorób, udokumentowanych barwnymi fotografiami, przedstawiającymi objawy chorobowe oraz oznaki etiologiczne. W wielu przypadkach chorób powodowanych przez grzyby uwzględniono mikroskopowe zdjęcia struktur morfologicznych patogenów. Opisy poszczególnych chorób obejmują nie tylko objawy chorobowe, lecz także etiologię czynnika infekcyjnego i sposoby zapobiegania oraz jej zwalczania. Opracowanie obejmuje choroby wywoływane przez czynniki abiotyczne (nieinfekcyjne) oraz czynniki biotyczne (wiroidy, wirusy, fitoplazmy, bakterie i grzyby). Książka przydatna jest dla pracowników ogrodów, parków, architektów krajobrazu oraz studentów i uczniów szkół ogrodniczych. Każda choroba znacznie zmniejsza efekt dekoracyjny, stąd potrzeba trafnej diagnozy i właściwego zapobiegania jej lub zwalczania. W szczegółowej części opisano choroby roślin zielnych, krzewów i drzew w nasadzeniach parków miejskich, ogrodów botanicznych, placów rekreacyjnych, skwerach i ogrodach przydomowych. Rośliny, usystematyzowano alfabetycznie, aby ułatwić czytelnikowi odszukanie właściwego gatunku. Opracowanie ,,Choroby roślin parków i ogrodów” podzielono na dwie części: I – Wprowadzenie i II – Część szczegółowa. Opisano nieinfekcyjne i infekcyjne czynniki chorobotwórcze oraz ich zapobieganie i zwalczanie, takie jak: wiroidy, wirusy, fitoplazmy, bakterie właściwe i grzyby z poszczególnych jednostek systematycznych.

2012; twarda; 343

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie produkcji i rynku ziemniaka. Omówiono zagadnienia dotyczące rynku ziemniaka oraz charakteryzowano zarejestrowane w Polsce odmiany pod względem podstawowych cech gospodarczych, biologicznych i agrotechnicznych. Przedstawiono zalecenia technologiczne: produkcji nasiennej, uprawy na najwcześniejszy zbiór, nowoczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, uprawy ekologicznej. Opisano metody ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami. Zaprezentowano elementy technologii i organizacji prawidłowego przechowywania ziemniaków.  Książka adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i nasiennych, firm zaopatrzenia rolnictwa, pracowników służb doradczych i nasiennych, służb surowcowych przedsiębiorstw obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

2012; twarda; 312

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów wyższych uczelni rolniczych specjalizujących się w zakresie techniki rolniczej. Obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące: budowy i działania silników spalinowych i pojazdów rolniczych oraz właściwości eksploatacyjnych ciągników i pojazdów. Podręcznik może być przydatny studentom kierunków przyrodniczych i technicznych, którzy szerzej interesują się ciągnikami rolniczymi i warunkami ich pracy, a także jako materiał pomocniczy w pracy dealerów ciągników i maszyn rolniczych oraz doradców rolniczych. Komunikatywność treści podanych w podręczniku umożliwia wykorzystanie go jako podręcznika pomocniczego w nauczaniu w średnich szkołach zawodowych.

2012; twarda; 140

Książka adresowana jest przede wszystkim do zakładów dokonujących uboju, producentów urządzeń do unieruchamiania i oszałamiania zwierząt oraz systemów ciągłej rejestracji procesów oszałamiania elektrycznego, pozarządowych organizacji zajmujących się statutową ochroną zwierząt i do służb nadzorujących wykonanie tego rozporządzenia. Książka ukazała się w związku z wejściem w życie 1 stycznia 2013 r. Rozporządzeniem Rady Nr 1099/2009 o ochronie zwierząt w czasie ich uśmiercania.

2011; twarda; 140

Jest to nowe, uaktualnione wydanie poradnika adresowanego do osób zajmujących się suszeniem, parowaniem i termiczną modyfikacją drewna.Autor jest znanym specjalistą z zakresu suszenia i parowania drewna oraz projektowania urządzeń do prowadzenia tych procesów. Od lat współpracuje z czołowymi producentami suszarek do drewna i prowadzi zajęcia na kursach z zakresu suszarnictwa.Książka zawiera rozdziały dotyczące m.in.: właściwości drewna, rodzajów suszarek, przygotowania drewna do suszenia, prowadzenia cyklu suszenia, sterowania suszarkami, magazynowania. Poradnik został wzbogacony o nowe informacje dotyczące właściwego przygotowania drewna kominkowego.

2011; twarda; 324

Książka jest oryginalnym opracowaniem z zakresu chowu i hodowli owiec, którego autorami są pracownicy naukowi polskich uczelni rolniczych i instytutów badawczych. Ostatnie opracowanie tego typu, nie licząc poradników zawodowych i skryptów wydawanych przez poszczególne uczelnie, pochodziło z początku lat 70. ubiegłego stulecia co sprawia, że wiele zagadnień wymaga zupełnie nowego ujęcia. Poszczególne zagadnienia ujęte zostały w sposób kompleksowy, poczynając od omówienia mechanizmów funkcjonowania organizmu owcy na poziomie molekularnym, aż po jakościową ocenę uzyskiwanych surowców oraz elementami ich przetwórstwa. Charakteryzując systemy produkcji owczarskiej specjalną uwagę zwrócono na tzw. produkcję ekologiczną oraz możliwość wykorzystania omawianych zwierząt do pielęgnacji krajobrazu.

2006; miękka; 154

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie poszczególnych problemów produkcji ziemniaków. Wynikają one z prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych. W warunkach nowoczesnej gospodarki elementem wyjściowym w procesie planowania i organizowania produkcji jest wybór rynków zbytu i nawiązanie kontaktu z odbiorcami. Następnym krokiem jest dobór właściwych odmian do założonych kierunków użytkowania ziemniaków i wymagań docelowych rynków. Zagadnienia te zostały omówione w dwóch pierwszych rozdziałach. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zalecenia technologiczne: uprawy na najwcześniejszy zbiór, uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, metod ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami, uprawy metodami ekologicznymi, prawidłowego przechowywania. Praca przeznaczona jest dla producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, pracowników służb doradczych, pracowników firm obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

2002; twarda;

Leksykon jest pierwszym, oryginalnym opracowaniem tego rodzaju w Polsce, które ze względu na zakres, aktualność oraz poziom naukowy wyróżnia się korzystnie na tle podobnych opracowań obcojęzycznych. Leksykon zawiera ponad 600 uporządkowanych alfabetycznie haseł, z których każde składa się z terminu w języku polskim, odpowiedniego terminu w języku angielskim oraz definicji z uzupełniającymi informacjami w języku polskim. Zrozumienie tekstu ułatwia ponad 50 ilustracji. Drugą część Leksykonu stanowi geomatyczny słownik polsko-angielski. Leksykon jest przeznaczony dla szerokiego, interdyscyplinarnego kręgu zainteresowanych tą tematyką oraz może być przydatny w nauczaniu i studiowaniu przedmiotów związanych z geoinformacją, korzystaniu z literatury w języku angielskim, a także tłumaczeniu z języka polskiego na angielski i odwrotnie.

2006; miękka; 136

W ostatnim okresie obserwuje się wzrost zainteresowania znaczeniem instytucji w funkcjonowaniu gospodarki, zarówno wśród ekonomistów z krajów wysoko rozwiniętych, jak też w Polsce. W naszym kraju ma ono jednak charakter przyczynkowy, nieadekwatny do wagi problemu, o czym świadczy wąski zakres literatury odnoszący się do zagadnień instytucjonalnych w gospodarce rolnej. Stąd też podjęto próbę usystematyzowania problematyki dotyczącej instytucjonalizacji rynku rolnego w Polsce.W opracowaniu ukazano zmiany, jakie dokonały się w ubiegłej dekadzie i na początku obecnej oraz wskazano na przemiany, jakie są niezbędne na rynku rolnym, by polskie rolnictwo stało się bardziej efektywne i konkurencyjne w stosunku do sektora rolnego pozostałych krajów Unii Europejskiej. Dokonano również przeglądu barier adaptacji instytucjonalnej rynku rolnego w Polsce. Analizą objęto lata 1991-2004. Okresem wyjściowym stał się rok 1991, ze względu na to, że od tego momentu rozpoczęto kreowanie nowej polityki rolnej. Uwidoczniły się wówczas pierwsze przejawy regulacji rynku rolnego.Przyjęto, że instytucjonalizacja jest procesem budowy instytucji rynku rolnego, niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania we współczesnej gospodarce rynkowej. Instytucjonalizacja jest obecnie ważnym sposobem utrwalania wszelkich rodzajów relacji społecznych. Towarzyszy rozbudowie stosunków międzynarodowych i nabiera coraz większego znaczenia wraz z ich rozwojem. Z tego względu instytucjonalizacja posiadała szczególną wartość w minionych latach transformacji gospodarki polskiej, które stały się jednocześnie etapem przygotowań naszego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej.

2002; miękka;

Książka składa się z czterech części: rynek zbóż w Polsce i w UE, standaryzacja i systemy zarządzania jakością płodów rolnych, technologia produkcji i przechowalnictwa oraz ekonomika produkcji. Omówiono w niej między innymi organizację rynku, w tym skup interwencyjny, standardy jakościowe i zarządzanie jakością ziarna oraz przewidywane zmiany na rynku zbóż (między innymi prognozy cen) na najbliższe 2-3 lata. W części obejmującej technologię uprawy i zbioru, w przystępny sposób przedstawiono aktualne podejście w zakresie: uprawy gleby, przygotowania planu nawozowego, kompleksowej ochrony zbóż oraz zbioru, magazynowania i ochrony przechowywanego ziarna. Zespół autorski stanowi 25 autorów. Są to wybitni specjaliści, pracownicy uczelni, instytutów branżowych i centralnych jednostek badawczych i kontrolujących, agencji rządowych oraz innych jednostek związanych z szeroko pojętym agrobiznesem. Książka adresowana jest do: producentów zbóż, liderów i członków grup producenckich, pracowników ODR i doradców rolniczych, służb państwowych i administracyjnych, pracowników zakładów przetwórstwa zbożowego, a także pracowników naukowych i studentów kierunków: rolnictwo, ekonomia i towaroznawstwo.

2002; miękka;

Podstawowym celem zaprezentowanych w książce materiałów było przedstawienie stanu produkcji roślinnej w Polsce, tendencji jej zmian w organizacji, technologii produkcji, wyników produkcyjnych, roli postępu biologicznego, polityki rolnej i regulacji prawnych, rozwoju najnowszych tendencji w rolnictwie (np. rolnictwo ekologiczne i pokrewne). W każdej części tej książki rozważania przeprowadzone są na tle sytuacji w rolnictwie krajów UE. Książka może być przydatna w praktyce, zarówno na poziomie makroekonomicznym (w kreowaniu polityki rolnej) jak też mikroekonomicznym, w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi i jednostek z ich otoczenia. Może być wykorzystana w dydaktyce na poziomie szkolnictwa wyższego i średniego, a także w doradztwie rolniczym, instytucjach samorządowych i związkach producentów.

2002; twarda; 189

Książka adresowana jest do organów Inspekcji Weterynaryjnej, producentów, myśliwych i projektantów z nadzieją, że opracowanie to przyczyni się do lepszego zaznajomienia z wykładnią obowiązujących przepisów, ich jednolitego zrozumienia, interpretacji i wdrażania. Książka zawiera rozdziały obejmujące: wymagania dla rzeźni, zakładów, rozbioru mięsa i chłodni składowych (m.in.: szczegółowe i specjalne warunki dla zatwierdzenia zakładów, rzeźni, higiena personelu, pomieszczeń, urządzeń, higiena obróbki, rozbioru i operowania, badań pośmiertnych, kontrola zdrowotnej nad rozbiorem, znakowanie, świadectwa zdrowia, magazynowanie i transport), wymagania ogólne dla przetwórni mięsa, wymagania szczegółowe dla przetworów mięsnych. Książka zawiera także rozdziały poświęcone m.in. ochronie zwierząt przed i w czasie uboju, zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), zasady nadzoru właścicielskiego.

2002; twarda; 135

Książki dr Jana Z. Szymborskiego zawierają wymagania Unii Europejskiej dotyczące rzeźni, zakładów rozbioru i chłodni składowych, czynności produkcyjnych oraz ubój strusi. Poszczególne dyrektywy i interpretacje opatrzone są komentarzem Autora, w którym uwzględnione są przepisy weterynaryjne polskie i innych państw. Książki adresowane są przede wszystkim do powiatowych i wojewódzkich lekarzy weterynaryjnych, pracowników zakładów mięsnych i projektantów tych zakładów, a także polecamy ją pracownikom Stacji Weterynaryjno-Epidemiologicznych oraz pracownikom i studentom wydziałów weterynarii. Dr Jan Z. Szymborski jest wieloletnim pracownikiem Głównego Inspektoratu Weterynarii, doświadczonym praktykiem i uznanym w środowisku zawodowym specjalistą w zakresie przepisów unijnych dotyczących rzeźni, zakładów rozbioru, chłodni składowych i przetwórni mięsa.

2005; miękka; 203

Książka ta jest przeznaczona dla rolników uprawiających rzepak, doradców rolniczych, a także dla uczniów szkół rolniczych i studentów oraz wszystkich pogłębiających wiedzę w zakresie technologii produkcji tej rośliny. Książkę opracował zespół 34 czołowych specjalistów z różnych ośrodków naukowych. Wielość autorów powoduje brak pełnej spójności opracowania, powala jednak poznać poglądy różnych specjalistów. Zasadnicza część książki składająca się z 19-tu rozdziałów poświęcona jest takim zagadnieniom jak: produkcja rzepaku w Polsce i świecie, znaczenie oleju rzepakowego w żywieniu człowieka oraz produktów przerobu rzepaku jako paszy, możliwości wykorzystania surowców pozyskiwanych z rzepaku na cele nieżywnościowe, biologia rozwoju rośliny i jego zaburzenia, hodowla, nasiennictwo, odmiany, wymagania klimatyczne, glebowe, potrzeby pokarmowe i nawozowe, sposoby przygotowania roli pod zasiew, siew, integrowana ochrona przed agrofagami, technika w uprawie i ochronie, zbiór, przechowywanie surowca i przerób, ekonomika i efektywność energetyczna produkcji rzepaku. Uzupełnienie zasadniczej części książki stanowią opracowania dotyczące obecnego stanu hodowli rzepaku w Polsce oraz informacje o istniejącej obsłudze plantatorów rzepaku.Szerokie możliwości wykorzystania tej książki wynikają z faktu, że autorzy nie ograniczyli się do podania informacji dotyczących tylko praktyki rolniczej, ale także przedstawili naukowe uzasadnienie konieczności stosowania określonych technologii.

2005; ; 185

Książka obejmuje 22 rozdziały, traktujące o aktualnych problemach w tej najważniejszej gałęzi rolnictwa. Omówiono produkcję cukru w Polsce i UE, następstwa planów reformy rynku cukru dla Polski, wartość gospodarczą odmian buraka cukrowego, ważniejsze czynniki agro- i ekotechniki rzutujące na wysokość plonu i jego jakość, występujące agrofagi i ich zwalczanie, aspekty ekonomiczne produkcji, doradztwo w zakresie odbioru surowca oraz rolę Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i Związku Producentów Cukru w nowej rzeczywistości rynkowej, a także formy pomocy ARiMR dla plantatorów buraka cukrowego. Na końcu książki zamieszczono adresy Stacji Chemiczno-Rolniczych, Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz tabele do przeliczania dawek czystego składnika pokarmowego na dawki nawozów mineralnych różnych form składników pokarmowych oraz zapotrzebowanie na materiał siewny.

2009; miękka; 84

WYDAWNICTWO WIEŚ JUTRA w dniach 26-27 listopada 2009 roku zorganizowało wspólnie z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Komitetem Ekonomiki Rolnictwa V Wydziału PAN konferencję nt. „ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ W ENERGETYCE ZAWODOWEJ I LOKALNEJ”. Omawianą podczas konferencji problematykę opublikowano w serii monogarfii pt.: „PRODUKCJA BIOMASY. WYBRANE PROBLEMY” „EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” „KONWERSJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”.

2009; miękka; 112

WYDAWNICTWO WIEŚ JUTRA w dniach 26-27 listopada 2009 roku zorganizowało wspólnie z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Komitetem Ekonomiki Rolnictwa V Wydziału PAN konferencję nt. „ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ W ENERGETYCE ZAWODOWEJ I LOKALNEJ”. Omawianą podczas konferencji problematykę opublikowano w serii monogarfii pt.: „PRODUKCJA BIOMASY. WYBRANE PROBLEMY” „EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” „KONWERSJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”.

2009; miękka; 136

WYDAWNICTWO WIEŚ JUTRA w dniach 26-27 listopada 2009 roku zorganizowało wspólnie z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW oraz Komitetem Ekonomiki Rolnictwa V Wydziału PAN konferencję nt. „ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ W ENERGETYCE ZAWODOWEJ I LOKALNEJ”. Omawianą podczas konferencji problematykę opublikowano w serii monogarfii pt.: „PRODUKCJA BIOMASY. WYBRANE PROBLEMY” „EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA STOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII” „KONWERSJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”.

2002; miękka; 158

Książka składa się z sześciu części: uwarunkowania polityki energetycznej w XXI wieku, charakterystyka odnawialnych źródeł energii, zasoby energetyczne biomasy i ich rozmieszczenie w Polsce, wieloletnie rośliny energetyczne, technologie konwersji biomasy na cele energetyczne oraz źródła finansowania. Potrzebę stworzenia tego rodzaju opracowania zgłaszali wielokrotnie uczestnicy różnych konferencji, seminariów i szkoleń, dotyczących praktycznych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Autorami książki są wybitni specjaliści z różnych ośrodków naukowych, a także z praktyki gospodarczej. Z uwagi na "nowość" tematyki odnawialnych źródeł energii jest ona jedną z pierwszych książek na rynku wydawniczym ujmujących w sposób całościowy zagadnienie. Polecamy ją: szczególnienprikom ODR, liderom grup producenckich, działaczom gospodarczym oraz dużym producentom rolnym.

2007; twarda; 115

Podręcznik przeznaczony jest dla lekarzy weterynarii oraz studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, którzy w ramach przedmiotu „Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa” zaznajamiają się z badaniem i oceną mięsa zwierząt łownych, oraz w ramach przedmiotu fakultatywnego – „Choroby zwierząt łownych” – pogłębiają swoją wiedzę z tego zakresu. Adresowany jest również do myśliwych, którzy zobligowani są Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych (Dz. U. Nr 5, poz. 309 z 2007 r.) do wystawienia oświadczenia i przeprowadzenia oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia.Zawarte w podręczniku informacje ograniczono tylko do najpotrzebniejszych lekarzom pracującym w zakładach skupu i przetwórstwa dziczyzny oraz badającym żywą zwierzynę drobną na wywóz za granicę.

2003; twarda; 211

Książka składa się z 9 rozdziałów, w których uwzględniono charakterystykę owadów szkodliwych, mechanizmy działania ważniejszych grup stosowanych insektycydów, mechanizm powstawania odporności na insektycydy u owadów, fizjologiczne, biologiczne, behawioralne i genetyczne mechanizmy odporności oraz metody wykrywania i przeciwdziałania temu zjawisku. Z książki mogą korzystać pracownicy naukowi i akademiccy zajmujący się ochroną roślin oraz osoby organizujące ochronę roślin rolniczych, ogrodniczych i ochronę lasu. Książka może być wykorzystana przez studentów i doktorantów wydziałów rolniczych, ogrodniczych i leśnych, a także przez biologów i specjalistów w zakresie ochrony środowiska.

2009; twarda; 246

Autorami podręcznika są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Nauk Morfologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków zootechnicznych, rolniczych, biotechnologicznych, biologicznych i weterynaryjnych. Zawarte w podręczniku treści dostosowano do programów kształcenia na kierunkach, gdzie anatomia zwierząt jest realizowana w niewielkim wymiarze godzin, jako przedmiot samodzielny, lub w połączeniu z innymi przedmiotami. Szczególną uwagę zwrócono na staranne przygotowanie i dobór materiału ilustracyjnego. W ostatnim czasie, poza postępem wiedzy, gruntownym zmianom uległo mianownictwo anatomiczne. Sprawiło to, że różne źródła z tego zakresu, opublikowane przed laty, straciły swoją aktualność. Dlatego podręcznik polecamy również praktykującym lekarzom i technikom weterynarii, a także technologom związanym z przemysłem mięsnym.

2007; miękka; 301

Katalog zawiera informacje o odmianach ziemniaka tworzących Krajowy Rejestr Odmian 2007. Walorem wydawnictwa są kolorowe ilustracje bulw, kwiatów oraz kiełków ułatwiające identyfikację odmian. Opisowa i tabelaryczna charakterystyka najważniejszych cech gospodarczych i biologicznych umożliwia racjonalny dobór i upowszechnienie wiedzy o zarejestrowanych w Polsce odmianach ziemniaka. Praca ukazała się w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i rosyjskiej i adresowana jest również do odbiorców zagranicznych.Opracowanie przygotowano na podstawie badań Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

2003; twarda; 123

Książka adresowana jest do organów Inspekcji Weterynaryjnej, producentów, myśliwych i projektantów z nadzieją, że opracowanie to przyczyni się do lepszego zaznajomienia z wykładnią obowiązujących przepisów, ich jednolitego zrozumienia, interpretacji i wdrażania. Książka zawiera rozdziały obejmujące: uwagi ogólne, postanowienia dotyczące importu do Wspólnoty, załączniki dotyczące m.in.: higieny personelu, pomieszczeń, urządzeń, higieny obróbki, rozbioru i operowania, badań pośmiertnych, kontroli zdrowotnej nad rozbiorem, znakowania, świadectwa zdrowia, magazynowania i transportu.

2008; miękka; 100

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie produkcji nasiennej i przechowalnictwa ziemniaka. Wynikają one z prowadzonych w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz innych placówkach krajowych i zagranicznych prac badawczych i rozwojowych. W pierwszych dwóch rozdziałach omówiono podażowe i popytowe czynniki odbudowy nasiennictwa ziemniaka oraz zasady i kryteria doboru odmian jadalnych i skrobiowych do produkcji. Scharakteryzowano również zarejestrowane w Polsce odmiany pod względem podstawowych cech gospodarczych, biologicznych i agrotechnicznych. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zalecenia technologiczne w produkcji nasiennej, w tym na potrzeby uprawy ekologicznej. Ostatnia część podręcznika poświęcona jest prezentacji elementów technologii i organizacji prawidłowego przechowywania ziemniaków.Książka adresowana jest do producentów ziemniaków sadzeniaków oraz ziemniaków pozostałych kierunków użytkowania, przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i nasiennych, firm zaopatrzenia rolnictwa, pracowników służb doradczych i nasiennych, służb surowcowych przedsiębiorstw obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką postępu w branży ziemniaka.

2002; twarda; 71

Książka ma charakter poradnika adresowanego do przyszłych inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele energetyczne, służb doradztwa rolniczego itp. Poradnik służy pomocą w określeniu zasobów słomy, organizacji jej zbioru i dostaw, w wyborze odpowiednich urządzeń kotłowych, analizie efektywności inwestycji oraz możliwości pozyskania środków finansowych na preferencyjnych warunkach. Autorzy poradnika dla przybliżenia omawianej tematyki posłużyli się wieloma przykładami z praktyki, dokumentując to licznymi fotografiami i rysunkami oraz załączając wykaz ponad stu zrealizowanych obiektów. Książka ma charakter poradnika adresowanego do przyszłych inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele energetyczne, służb doradztwa rolniczego itp. Poradnik służy pomocą w określeniu zasobów słomy, organizacji jej zbioru i dostaw, w wyborze odpowiednich urządzeń kotłowych, analizie efektywności inwestycji oraz możliwości pozyskania środków finansowych na preferencyjnych warunkach. Autorzy poradnika dla przybliżenia omawianej tematyki posłużyli się wieloma przykładami z praktyki, dokumentując to licznymi fotografiami i rysunkami oraz załączając wykaz ponad stu zrealizowanych obiektów.

2004; miękka; 133

Jest to kompendium współczesnej wiedzy o podstawowych zasadach uprawy i wykorzystania kukurydzy. Wykorzystanie tej wiedzy umożliwi uzyskiwanie wysokich i ekonomicznie opłacalnych plonów. Poszczególne rozdziały zostały opracowane przez autorów o dużym dorobku naukowym i zawodowym oraz posiadających doświadczenie praktyczne w swoich specjalnościach związanych z produkcją kukurydzy w Polsce. Książkę szczególnie polecamy producentom kukurydzy. Wykorzystanie wiedzy zawartej w książce będzie sprzyjać uzyskiwaniu opłacalnej uprawy.

2007; miękka; 100

Opracowanie powstało na podstawie studiów i badań empirycznych, w których celem było zdiagnozowanie zastosowania Internetu w działaniach marketingowych największych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego działających w Polsce. Książka składa się z 11 rozdziałów (studiów przypadku analizowanych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego oraz ostatniego rozdziału stanowiącego syntezę badań). Głównym celem prowadzonych badań była analiza działań marketingowych podejmowanych w środowisku wirtualnym przez największe (znajdujące się na liście 500 największych) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego.

2007; miękka; 152

Agrobiznes stanowi jeden z najważniejszych podsystemów gospodarki narodowej, który obejmuje produkcję, przetwórstwo i dystrybucję żywności oraz produktów pochodnych. Integruje on wiele niezależnych od siebie, ekonomicznie wyodrębnionych podmiotów, wśród których dominują gospodarstwa rolnicze. W analizie gospodarczej, inaczej techniczno-ekonomicznej, uwzględniono trzy grupy zagadnień składających się na aktywność gospodarczą firmy: potencjał wytwórczy, produkcję i efektywność. Z tego zakresu przedstawiono wiele wskaźników służących ocenie przedsiębiorstw, zwłaszcza rolniczych. W ramach analizy finansowej opisano analizę wstępną i wskaźnikową dotyczącą sprawozdań finansowych: bilansu majątkowego, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, które są obowiązkowo sporządzane w jednostkach gospodarczych mających osobowość prawną. Wśród zagadnień dotyczących analizy strategicznej omówiono podstawowe metody analizy, które są pomocne przy budowaniu strategii działania dla przedsiębiorstwa. W tym zakresie uwzględniono analizę makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego oraz analizę zasobów strategicznych, czyli potencjału przedsiębiorstwa.Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych, nieekonomicznych, słuchaczy różnych kursów specjalistycznych oraz praktyków gospodarczych. Autorka ma nadzieję, że książka ta będzie pomocna nauczycielom przedmiotów ekonomicznych w ich pracy dydaktycznej. Treści zawarte w opracowaniu wzbogacą również wiedzę praktyków gospodarczych zajmujących się analizowaniem przedsiębiorstw.

2002; miękka; 231

Książka dostarcza kompleksowej wiedzy dotyczącej nie tylko wszystkich aspektów produkcji ziemniaków skrobiowych, ale również funkcjonowania rynku i sektora skrobiowego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Składa się z czterech części: ekonomika i rynek, nasiennictwo i odmianoznawstwo, technologia produkcji oraz wymagania jakościowe przemysłu. W książce podjęto próbę połączenia wiedzy technologicznej i ekonomicznej, których współdziałanie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w działalności gospodarczej. Uzyskanie w produkcji ziemniaków skrobiowych zadowalającej opłacalności wymaga doboru odpowiednich odmian, stosowania optymalnej technologii uprawy oraz analizowania poziomu kosztów i dochodów. Książkę polecamy producentom kontraktującym ziemniaki skrobiowe, doradcom ODR, pracownikom służb surowcowych zakładów przetwórczych oraz wszystkim zainteresowanym tą problematyką, a także pracownikom naukowym i studentom wydziałów rolniczych i ekonomicznych.

Najnowsza książka